Home Lyrics Psalm 59 – Olorun Totobi ju

Psalm 59 – Olorun Totobi ju

Olorun Totobi ju SONG by

Olorun Totobi ju by Psalm 59

Anointed Nigerian Multi-talented gospel artist released a new soul lifting single which he titled “Olorun Totobi ju”

Download, Stay blessed and Enjoy This Amazing Mp3 Audio Song For Free


DOWNLOAD HERE

Olorun Totobi ju by Psalm 59 Lyrics
Intro.
Mighty God we bless your name,Faithful God we worship you/2x
You are a wonder working God./2x

Chorus
Olorun totobi,Oda orun oun aiye abè ashé Ré lowa
Oda oŕun osupa,Emaseni talefi owé/2x

Kosî ooo,

Verse 1
Oshonâ mi dara,Otú orimi shé ó
Modupé oluwâ,
Alamô tomôrîmi Mémá mèmâ,
Alagbawí édá o, Memâ rirú oloruń Yirí.

Chorus

Verse 2
Iwó lobamisé ouñ taýe kolése funmí
Agbarâ ré logbémi ró o,
Kómasé lómiràn tolèshé
Igbá otâ sopàri funmí patapata lógbé Ranwó didé
Titilaýe lemí omâyin oo olorun obâ tofarâti Kuisé o.
Alamó tomôrì mì,Mémá mèmà,Alagbawí eďa ó Memá rirù oloŕun èýi rí.

Chorus

CHANT.
Tàló tó oó
Taĺó juoĺo
Olórùkó nlá, olorùkó repeté
Okân sósó tiń gbénu orùn dàbirâ
Obâ ainá, obâ oní, obâ tìtìayé anípékun
Ouń tòlòshé lóó shé kosení to daó durô
Ajípajó ikú dá, obá tiń torí enítíosùn wón shé
Okân sósó oŕó tin só gbogbó oŕó.

Koseñi todabí re,Koséni taléfi owé

Chorus
Fade away………..

Leave a Reply