Shout For Joy by Chisom Anthony
African Music Pasteur Moise Mbiye – Bilaka

Pasteur Moise Mbiye – Bilaka

Bilaka MUSIC by : Download this brand new amazing single + the Lyrics of the song along with the official music video performance titled Bilaka mp3 by a renowned & anointed Christian artist Pasteur

Stay blessed as you stream and Enjoy this amazing mp3 audio single for free

DOWNLOAD HERE

Pasteur Moise Mbiye Bilaka Lyrics
Na tango ya pasi eeeh, ata na tango ya maladie.
Nga natalelaka yo po yo nde liziba ya ngolu eeeh.
Kombo mususu ezali te, kaka kombo na yesu eeh.
Yango bapesa na ngayi eeh. tika na belela lelo.
Jesus eeeh jesus eeh jesus eeeh.
Ako yoka ngayi nzambe na ngayi.
Belela yesu eeh belela ye oh.
Ata likambo nayo eleki mayele oh.
Yaweh fongola lola eh.

Aaahn na ba ndoto na ngayi yee.
Olobelaki ngayi yee, Na nzela ya ba sali nayo nazua ba prophétie.
Ke na nzela na ngayi yee, nde libota na ngayi yee
Eko longwa na pasi iii.
Yango nasengi kanisa bilaka.
Bilaka bilaka yeee bilaka.
Na ba ndoto opesaki ngayi eeeh.
Kanisa bilaka
Bilaka nayo yaweh eeeh
Bilaka eeh yaweh yoo.
Aahn wuta bo mwana na ngayi eeeh.

Baluka ngayi na beba.
Na maloba na bango ooh
Balakela ngayi mabe.
Yango nasali losambo.
Bazala na kimia te, bamona ngayi te ooh.
Na makita na bango ba échouée eeh.
échoué eeeh ba longa té yee ye, bayoka soni eee yaweh ooh.
échoué eee ba nguna ba échouée ee
Ba kufa soni eeeh ba longa te eeh.
Kotika ngayi te nzambe na ngayii
échoué eee ba nguna ba échouée ee.
Aaahn fongola lola eeh eeh fongola lola eh.
Koté bikamwa esalema.
Yaya fongola lola eh.
Ndenge jacob amonaki.
Ndenge eliya amonaki yango losambo na ngayi eh.
Fongola lola eh yaweh eh eh.
Lola eeeh lola eeh lola eh fongola lola eh
Mafuta ekita awa.
B′angelu baya awa.
Nzambé na ngayi
Belela jesus eeeh
Jesus eeeh kombo na yesu eeh
Jesus eeh mosusu ezali te, yaweh na ngayi. jesus eh belela jesus eh.
Kanisa bilaka eeh.
Bilaka ya ba ndoto, bilaka ya ba prophéta nayo. bilaka kanisa bilaka.
Ba échouée eh, échouée eh bakweya na sé échouéeeeeh échouée eeh. ba batama eeh.
Ba nguna ba échouée eeh.
Fungola eeeh
Lola eeeh lola eeh lola eeh, fungola lola eeh
Yaweh fongola lola eh.
Lola eeh fongola lola eeh
Yaweh fongola lola tomoba bikamwa eeh
Lola eeh fongola lola eeeh
Yaweh fongola lola b’angelu bakita eeh
Lola eeeh fongola lola eeeh
Yaweh fongola lola ba beli ba bika eeh.
Lola eeeh fongola lola eeeh
Yaweh fongola lola basali bazwa nguya eh.
Lola eeeh fongola lola eeeh
Yaweh fongola lola makambu ebongwana eeeh
Lola eeeh fongola lola eeh.
Yaweh fongola lola eh.
Lola eeeh fongola lola eeh.
Beta maboko wana makasi.
Lola eeeh fongola lola eeh.
Na ngambu yaba nguna na yo, ezo bongwana ba kaké
Lola eeeh fongola lola eeh.
Lobi te, lelo yoo eeeh yaweh eeh.
Lobi te, sikoyo
Yaweh fongola bamona bikamwa yee.
Lola eeeh fongola lola eeh.
Yaweh fongola lola b′angelu bakita weee.
Lola eeeh fongola lola eeh.
Bayembelaka mokonzi ndenge nini? nzambé na ngayi eeh
Lola eeeh fongola lola eeh.
Ba fongolaka lola ndenge nini eeh nzambé na ngayi.
Lola eeeh fongola lola eeh.
Bakweyisaka goliath ndenge nini
Lola eeeh fongola lola eeh.
Ba kweyisaka Jericho ndenge nini eeh nzambe na ngayi.
Lola eeeh fongola lola eeh.
Bafukamaka na lola nde nge nini eeeh, nzambé na ngayi.
Lola eeeh fongola lola eeh.
Bazuaka nakondima ndenge nini eeeh.
Nzambe na ngayi

Related Post:   Moise Mbiye - Nako zonga te

Lola eeeh fongola lola eeh.
Bapakolaka mafuta nde nge nini eeeh

Yiiii.
Paroles
NALOBI SYSTÈME EKO CHANGER TÉ.
“L’OPPOSITION VA SE CHANGER EN SOUMISSION, BATU OYO BATELEMELAKI YO. BAKO YA KOFUKAMA NA MAKOLO NA YO”

TANGO EKOKI.
NZAMBE AZO TSHA DIFFERENCE ENTRE BATU OYO BAZUA ELEKA NA BATU OYO APESA MOKONGO.
ESIKA NZAMBE AZA…
EYE BANAKA…

Leave a Reply