Shout For Joy by Chisom Anthony
African Music Michael Mahendere – Ndovimba Nemi

Michael Mahendere – Ndovimba Nemi

Ndovimba Nemi SONG by Michael Mahendere

Now Out, Renowned Christian artist Minister Michael Mahendere released a new mp3 single and it’s official music video titled “Ndovimba Nemi”

Download, Stay blessed and Enjoy This Amazing Mp3 Audio Song For Free

DOWNLOAD HERE

Minister Michael Mahendere Ndovimba Nemi Lyrics
Ndovimba Nemi
Ndovimba nemi Mwariwe
Ndovimba Nemi
Munondichengeta
Hey
Zvandisingazive
Zvandisingaone Baba
Zvakavanzika
Ndinofara munondiratidza
Zvandarongerwa ndisipo
Vandigarira matare kani Mwariwe
Ndinofara kuti

Munondichenjedza
Ndosaka ndichivimba nemi
Ndovimba nemi Mwariwe
Ndovimba Nemi
Makatendeka
Muri Mwari
Nguva dzose kani
Imi
Hamusi munhu
Hamurevi nhema
Saka regaiwo ndivimbe nemi
Ah ah, nhai Mwari
Regaiwo ndigotemba nemi kani
Regaiwo ndidade nemi
Nokuti makatendeka
Masikati
Namadekwana kani Mwari
Naiwo mangwanani
Munondichengeta
Zvandisingazive wo
Zvandisingazive
Zvandisingaone
Zvakavanzika

Munondiratidza
Zvandisingazive
Zvandisingaone
Zvakavanzika
Munondiratidza
Mangwanani
Namasikati
Namadekwana
Munondichengeta
Richibuda zuva mangwanani kani
Mangwanani
Namasikati
Namadekwana
Munondichengeta
Ndosaka ndichivimba nemi
Ndovimba nemi
Jehovah Ndovimba Nemi
Ndovimba nemi
Ndovimba nemi
Munondichengeta
Jehovah Ndovimba Nemi kani
Ndovimba nemi
Jehovah Ndovimba Nemi
Ndovimba nemi
Ndovimba nemi

Munondichengeta
Jehovah Ndovimba Nemi wo
Ndovimba Nemi
Ndovimba nemi
Ndovimba nemi
Munondichengeta
Handisati ndambomuona mumwe munhu
Ndovimba Nemi
Ane maitiro enyu Mwariwe
Ndovimba Nemi
Pakuvimbika makatendeka Mwari
Ndovimba Nemi
Munondichengeta
Vanhu vanoshanduka
Vanhu vanoshanduka kani
Asi imi hamushanduke Mwariwe (Ndovimba Nemi)
Ndovimba Nemi
Munondichengeta
Let’s go, hande!
Hama dzangu dzinovimba nemi
Ndovimba Nemi
Vana vangu ndavadzidzisa kuvimba nemi
Ndovimba Nemi
Ndovimba Nemi
Munondichengeta
Mhuri yangu inovimba nemi
Ndovimba Nemi
Business rangu rinovimba nemi
Ndovimba Nemi

Zimbabwe vimbaiwo naye
Ndovimba Nemi
Munondichengeta
Munhu wese ngaavimbe nemiwo
Ndovimba Nemi
Ndovimba Nemi
Makatendeka kani Mwariwe
Ndovimba Nemi
Munondichengeta
Vakaropafadzwa vanovimba nemi Mwari
Inga zvavo vanovimba nemi
Makorokoto kune vanovimba naye Mwari uyu
Nokuti akatendeka

Ndinovachiva vanovimba nemi Mwari
Inga zvavo vanovimba nemi
Vakakuitaiwo hutiziro hwavo
Havanyadziswe
Nokuti makatendeka
Jehovah Ndovimba Nemi
Ndovimba Nemi
Ndovimba Nemi
Ndovimba Nemi
Munondichengeta
Jehovah Ndovimba Nemi wo
Ndovimba Nemi
Ndovimba Nemi
Imi Baba
Imi Baba (Ndovimba Nemi)
Munondichengeta
Jehovah Ndovimba Nemi wo
Ndovimba Nemi
Ndovimba Nemi Mwariwe
Ndovimba Nemi Mwariwe
Imi Baba
Imi Baba
Munondichengeta
One more time
Let’s go
C’mon, maoko
Ndinovimba Nemi
Ndinovimba Nemi
Mwari wangu ndovimba nemi
Ndovimba Nemi
Ndovimba Nemi
Ndovimba Nemi
Munondichengeta
Ndovimba Nemi

(Tongues)
Munozviziva Ndovimba Nemi
Handigone Nemi
Nokuti makatendeka
(Tongues)
Ndati ramba uchivimba naye
Uchivimba naye Mwari uyu
Haambokusiye
Haambokusiye uriwoga
Tinovimba Nemi
Tinovimba Nemi
Tinovimba Nemi
Tinovimba Nemi Mwari
(Tongues)
Tinovimba

Tinomira Nemi
Tosimba Nemi
Takasimba Nemi
(Tongues)

Munondichengeta
Ndinochengetwa Nemi Jesus
(Tongues)

Leave a Reply